ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Centrum Multimedialne

Podstawowe zadania CM

 

Podstawowymi zadaniami CM są:

 

•  zapewnienie dostępu do informacji poprzez zajęcia uczące wyboru źródeł informacji, ich analizowania, oceniania, syntezy i tworzenia informacji,

 

•  przygotowanie do uczenia się przez całe życie,

 

•  propagowanie czytelnictwa,

 

•  rozpowszechnianie szeroko pojętego piśmiennictwa,

 

•  zapewnienie fizycznego dostępu do wszelkiego rodzaju informacji,

 

•  zapewnienie wolności w dostępie do informacji reprezentujących różne poglądy.

 

CM Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie traktuje uczniów jak poszukiwaczy wiedzy, badaczy, dlatego też konieczne stało się dostarczenie odpowiedniej ilości dokumentów piśmienniczych i niepiśmienniczych, a także sprzętu umożliwiającego dostęp do mediów.

 

Nauczyciele bibliotekarze starają się być współtwórcami i współuczestnikami procesu dydaktycznego. Oprócz prac związanych z planowaniem zajęć, poradnictwem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów propagują usługi centrum i czytelnictwo poprzez wykazy nowości, informacje o CM w gablotach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły, komunikaty na tablicy ogłoszeń. Prowadzą ponadto przysposobienie biblioteczne dla nowych klas i indywidualnie dla nowych uczniów. Jednym z ważniejszych zadań jest pomoc uczniom w trakcie ich samodzielnej pracy, w poszukiwaniu potrzebnych materiałów i korzystaniu z nich, a także pomoc nauczycielom w projektowaniu tematów prac i zadań dla uczniów, w przygotowywaniu materiałów na zajęcia w centrum i w klasie, w opracowywaniu testów sprawdzających. Poza tym, ze względu na specyfikę szkoły i uczęszczającą do niej młodzież, organizuje się dyskusje nad filmami i książkami, konkursy czytelnicze, kiermasze książki, pogadanki, odczyty, zachęca się uczniów do samodzielnej twórczości pisarskiej, muzycznej, dziennikarskiej, plastycznej, filmowej. Powstałe prace są eksponowane na wystawach w świetlicy szkolnej.

 

Biblioteka szkolna jest zatem swego rodzaju centrum dydaktycznym, pracownią interdyscyplinarną, w której uczeń może indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela przyswajać wiedzę w sposób dla siebie odpowiedni, korzystając ze zbiorów bibliotecznych. Ma za zadanie pomóc współczesnemu człowiekowi, który powinien:

 

•  wiedzieć, co chce wiedzieć,

 

•  wiedzieć, gdzie może znaleźć odpowiednią informację,

 

•  wiedzieć, jak posługiwać się uzyskaną informacją.

 

Nowoczesna biblioteka szkolna powinna spełniać trzy zadania:

 

•  rozwijać zainteresowania czytelnicze, kulturę książki, przysposabiać uczniów do korzystania z książki, biblioteki, informacji;

 

•  wypracowywać programy działania, wspierające kształcenie szkolne
i pozaszkolne;

 

•  zapewnić dostęp do publikacji i informacji.

 

Niestety nie wszystkie założenia dotyczące dydaktycznych funkcji CM mogą być
w bibliotece ZSP w Szydłowie realizowane. Nie sprzyja temu system klasowo-lekcyjny organizacji nauczania i przyzwyczajenie nauczycieli do pracy całą klasą na lekcji, aczkolwiek podejmowane są działania, mające na celu inicjowanie i organizowanie indywidualnej pracy uczniów nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )