ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Plan Samorządu Uczniowskiego

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM!!!

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2016/2017

1. Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności,
 • realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię Szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

2. Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017:

 • organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych,
 • rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki,
 • organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym,
 • zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,
 • zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

3. Działania stałe:

 • spotkania z przedstawicielami Samorządów Klasowych,
 • zbieranie dokumentacji z działalności szkolnej Samorządu Uczniowskiego,
 • organizacja imprez szkolnych,
 • organizacja wolontariatu,
 • organizacja honorowego krwiodawstwa,
 • organizacja zbiórki nakrętek i makulatury,
 • organizacja rajdu rowerowego,
 • organizacja nocy filmowej,
 • zagospodarowanie gazetki SU,
 • działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje na terenie miasta i gminy.

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

1. Rozwijanie samorządności:

 • opracowywanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Ucznia, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
 • udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu,
 • pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych,
 • systematyczne spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego – planowanie, opracowywanie i organizowanie pracy,
 • pomoc koleżeńska.

2. Akcje charytatywne:

 • wdział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb,
 • włączenie się do akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

3. Udział Samorządu Uczniowskiego w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska:

 • zbiórka baterii,
 • udział w akcjach ekologicznych – m.in. „Sprzątania świata”, itp.
 • zbiórka makulatury, nakrętek od butelek, itp.

4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

 • Mikołajki,
 • Dzień Dziecka,
 • Pierwszy dzień wiosny,
 • Dzień Sportu,
 • Targi Edukacyjne – Promocja Szkoły,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Święto Niepodległości,
 • Rocznica Konstytucji 3 Maja,
 • Boże Narodzenie,
 • Pierwszy dzień wiosny,
 • Światowy Dzień Ziemi,
 • Inne.

5. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych:

 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Święto Niepodległości,
 • Rocznica Konstytucji 3 Maja,
 • Boże Narodzenie,
 • Pierwszy dzień wiosny,
 • Światowy Dzień Ziemi,
 • Inne.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )