ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Regulamin rekrutacji uczniów do Szkół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie na rok szkolny 2019/2020

 1. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Szydłowie przyjmuje
  się kandydatów, którzy posiadają:

           a)   świadectwo ukończenia gimnazjum 

           b)   w przypadku kandydatów do Technikum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o   braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu).

      2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, brane są pod uwagę następujące kryteria:

          - Wyniki egzaminu gimnazjalnego,

          - Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone osobno dla danego typu szkoły i zawodu,

          - Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

          - Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

          - uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

          - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

 

 1. Zasady przeliczania na punkty wyżej wymienionych kryteriów określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. Na semestr pierwszy Szkoły Policealnej w Szydłowie przyjmuje się kandydatów, którzy:

1)     posiadają wykształcenie średnie;

2)     posiadają zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2

 1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)     w przypadku kandydata pełnoletniego:

                                             a)         wielodzietność rodziny kandydata,

                                             b)         niepełnosprawność kandydata,

                                             c)         niepełnosprawność dziecka kandydata,

                                             d)         niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

                                             e)         samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 2. Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie przyjmuje się kandydatów, którzy:

1)     ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w szkole stosuje się kryteria zawarte w pkt 6.
 2.   Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Szydłowie.
 3. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Szydłowie, przyjmuje się pełnoletnich kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w  pkt. 1 ppkt. 2 oraz 
 4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje
  się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
 5. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe, zastosowanie mają przepisy zawarte w punktach 6 i 7.
 6. Wniosek o przyjęcie do technikum, liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły policealnej lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy składa się do dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3
  do niniejszego regulaminu.
 7. Do wniosku dołącza się :

1)     oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2)     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

3)     prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4)     dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5)     świadectwo ukończenia odpowiednio : gimnazjum, szkoły średniej , szkoły podstawowej,

6)     zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego,

7)     oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata,

8)     zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

9)     zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich,

10) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia
z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

 1. Dokumenty, o których mowa w punkcie 15, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 15 ppkt. 5) , 6), 8) mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
 3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 15 ppkt. 7) mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 4. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 15, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 5. Postępowanie rekrutacyjne do szkół w chodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie  przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. Zasady działania komisji rekrutacyjnej określi osobny regulamin.
 7. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do szkół wchodzących w skład Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie określa załącznik
  nr 2do niniejszego regulaminu.
 8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
  i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej publicznej szkoły, lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 9. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego typu  szkoły, lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 11. Listy, o których mowa w punkcie 24 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Szydłowie. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 12. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić
  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego typu szkoły lub na kurs kwalifikacyjny.
 13. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
   w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 14. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie
  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 15. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 16. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 17. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 18. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole lub publicznej placówce, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 19. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły, lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 20. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )